Hlavní činnost naší firmy

Envira, o.p.s. poskytuje práci desítkám osob se zdravotním znevýhodněním (OZP) na různých pracovních pozicích v prostorách Toulcova dvůra

ENVIRA, o. p. s. je dalším rozměrem prospěšnosti Toulcova dvora. OZP spolupracují na něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou tak překonat svou těžkou životní situaci. Návštěvníci ekocentra zde mohou pozorovat, jak se do praxe uvádí zaměstnávání zdravotně postižených...

Hodnoty, vize a poslání

Hodnoty

  • Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.
  • Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro OZP.
  • Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů.
  • Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.

Vize

Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k člověku.

Poslání

Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh práce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A co je vlastně sociální podnikání?

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ENVIRA, o.p.s.

Společensky prospěšný cíl

Společensky prospěšným cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, jak je tento formulován v základních dokumentech společnosti.

Společnost si jako společensky prospěšný cíl stanovila vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (dále „OZP“) tak, aby jejich zaměstnání bylo stabilní a smysluplné a poté zvyšovalo jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Sociální prospěch

Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin

Společnost uzavřela s Úřadem práce Dohodu o vymezení chráněných pracovních míst, kdy se zavázala k plnění čtvrtletního přepočteného podílu minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Společnost toto kritérium dlouhodobě splňuje.

Vedoucí pracovníci společnosti zajišťují podporu v oblasti péče o specifické potřeby pracovníků. Pravidelně konzultují a sledují aktuální pracovní podmínky a kondici zaměstnanců. Výše pracovního úvazku je upravována podle individuálních potřeb zaměstnance. Kvalifikovaný pracovník zajišťuje podporu v oblasti obtížných životních situací, kontaktuje odborná pracoviště a organizace, které spolupracují na řešení problému.

Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Společnost pravidelně pořádá čtvrtletní setkání se zaměstnanci, na kterých informuje o výsledcích organizace, plánech do budoucna a jiných provozních záležitostech, ke kterým se mohou zaměstnanci kdykoli vyjádřit. Využívá také zpětnovazební dotazník k průběžnému vyhodnocování potřeb zaměstnanců. Pro posilování týmové spolupráce připravuje společnost pro zaměstnance teambuildingové aktivity.

Důraz na rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců ze znevýhodněných skupin

Společnost vyhledává a zajišťuje vhodná odborná školení podle individuálních potřeb provozů a jednotlivých zaměstnanců pro rozvoj jejich pracovních kompetencí.

Ekonomický prospěch

Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

Veškerý zisk je investován do rozvoje sociálního podniku, zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců nebo do naplňování cílů společnosti, čímž je splňována podmínka reinvestice více než 50% zisku zpět do společnosti.

Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích        zakladatelích nebo zřizovatelích

Manažerské řízení společnosti není závislé na externím zřizovateli či vlastníkovi (respektive zakladateli).

Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

Tržby z vlastních výrobků a služeb tvoří více než 30% celkových výnosů organizace. Společnost toto kritérium pravidelně vyhodnocuje pravidelným sledováním ekonomických ukazatelů.

Environmentální prospěch

Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

Společnost usiluje jako člen Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr o ekologizaci ve všech provozech. Odpad, který je vyprodukován, se minimalizuje nákupem surovin bez obalu nebo ve velkoobjemových obalech. Zbývající odpad je vytříděn k následné recyklaci. Při údržbě areálu jsou uplatňovány environmentálně šetrné postupy. Trávu spásají hospodářská zvířata. Zalévá se dešťovou vodou sbíranou ze střech komplexu budov Toulcova dvora do retenčních nádrží. Do nabídky Zdravé jídelny jsou zahrnuty suroviny z vlastní produkce, výrobky Fair trade a zboží od lokálních dodavatelů, čímž se snižují dopady na životní prostředí. Elektřina je odebírána od „zeleného“ dodavatele. Pro tisk je používán výhradně recyklovaný papír a tonery.

Z environmentálních důvodů společnost upřednostňuje již použité, ale funkční elektrospotřebiče (např. mobilní telefony a počítače).

Místní prospěch

Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

Společnost nabízí produkty přednostně lokálním odběratelům, obyvatelům blízkého okolí a ostatním členským organizacím Toulcova dvora.

Využívání přednostně místních zdrojů

Společnost cíleně navazuje spolupráci s lokálními dodavateli a odběrateli. Posiluje potravinovou soběstačnost provozu Zdravé jídelny pěstováním vlastní zeleniny a bylin v areálu Toulcova dvora.

Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Při zaměstnávání OZP společnost úzce spolupracuje s Úřadem práce. Je členem KZZP (Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených), tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z.s. a pracovní skupiny OZP v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb Úřadu městské části Praha 10. Pro sdílení zkušeností a vytváření podmínek pro zaměstnávání cílové skupiny spolupracuje s ostatními pražskými sociálními podniky a zaměstnavateli OZP.